കേരളത്തിൽ സ്വർണ വില വീണ്ടും കൂടി.. ചൂടുപിടിച്ച് സ്വർണ വില ,പൊള്ളുന്ന ലോഹം ആയി സ്വർണം..| Gold Rate Today Kerala 29 April 2023

Gold Rate Today Kerala : കേരളത്തിൽ സ്വർണ വില വീണ്ടും കൂടി. ചൂടുപിടിച്ച് സ്വർണ വില കൂടി വരുന്നതായാണ് കുറച്ചു ദിവങ്ങളായി നമ്മൾ കണ്ടു വരുന്നത്. സ്വർണത്തിന്റെ ഇപ്പോഴുള്ള രാജ്യാന്തര വില, ഡോളർ – രൂപ എന്നിവയുടെ വിനിമയ നിരക്ക്, ഇറക്കുമതി തീരുവ എന്നിവയെ ആധാരമാക്കിയാണ് നമ്മുടെ കേരള സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണയുടെ വില സാധാരണയായി നിർണയിക്കാറുള്ളത്. കുറച്ചു ദിവസമായി സ്വർണത്തിന് വില കൂടി വരുന്നത് ഏവരെയും വളരെയധികം ആശങ്കയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

ഇന്ന് കേരളത്തിൽ സ്വർണ വില കൂടിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്വർണ വില കുറഞ്ഞിരിന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില കൂടിരിക്കുകയാണ് റിപോർട്ടുകൾ. സ്വർണത്തിന് വില കുറയും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് മലയാളികൾ. 1 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് (ഏപ്രിൽ 29 ) ₹ 5,585 രൂപയും ഒരു പവൻ (8 ഗ്രാം) സ്വര്‍ണത്തിന് ₹ 44 ,680 രൂപയും ആണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം (ഏപ്രിൽ 28 ) 1 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് ₹ 5575 രൂപയും ഒരു പവൻ (8 ഗ്രാം) സ്വര്‍ണത്തിന് ₹44,600 രൂപയും ആയിരുന്നു.

22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വില : 1 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 29 ) ₹ 5585 രൂപ, ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 28 ) ₹ 5575 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹10 രൂപ. ഒരു പവൻ (8 ഗ്രാം) സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 29 ) ₹ 44 ,680 രൂപ, ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 28 ) ₹ 43 ,600 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹ 80 രൂപ. 10 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 29 ) ₹ 55 ,850 രൂപ, ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 28 ) ₹ 55 ,750 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹ 100 രൂപ. 100 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 29 ) ₹ 5,58,000 രൂപ, ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 28 ) ₹ 5,57 ,000 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹ 1000 രൂപ.

24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വില : 1 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 29 ) ₹ 6093 രൂപ, ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 28 ) ₹ 6082 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹ 11 രൂപ. ഒരു പവൻ (8 ഗ്രാം) സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 29 ) ₹ 48,744 രൂപ, ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 28) ₹ 48,656 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹ 88 രൂപ. 10 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 29 ) ₹ 60, 930 രൂപ, ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 28 ) ₹ 60,820 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹ 110 രൂപ. 100 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 29 ) ₹ 6,09 ,300 രൂപ, ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 28 ) ₹ 6, 08, 700 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹ 1 ,100 രൂപ.

Rate this post