ഗ്രാമിന് 45 രൂപ ഇടിഞ്ഞ് 5630 രൂപയായി! സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വൻ ഇടിവ്; സ്വർണ വില കുത്തനെ താഴോട്ട്, ഇപ്പോൾ തന്നെ വാങ്ങിക്കോ.!! | Gold Rate May 17 Decrese in Kerala

Gold Rate Today Kerala : സ്വർണ വില കുറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില കുറഞ്ഞു. . ചൂടുപിടിച്ച് സ്വർണ വില കൂടി വരുന്നതായാണ് കുറച്ചു ദിവങ്ങളായി നമ്മൾ കണ്ടു വരുന്നത്. സ്വർണത്തിന്റെ ഇപ്പോഴുള്ള രാജ്യാന്തര വില, ഡോളർ – രൂപ എന്നിവയുടെ വിനിമയ നിരക്ക്, ഇറക്കുമതി തീരുവ എന്നിവയെ ആധാരമാക്കിയാണ് നമ്മുടെ കേരള സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണയുടെ വില സാധാരണയായി നിർണയിക്കാറുള്ളത്. കുറച്ചു ദിവസമായി സ്വർണത്തിന് വില കൂടി വരുന്നത് ഏവരെയും വളരെയധികം ആശങ്കയിലാക്കിയിരിക്കുകയായിരിന്നു.

ഇന്ന് കേരളത്തിൽ സ്വർണ വിലകുറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്വർണ വില കൂടിയിരുന്നു . എന്നാൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില കുറഞ്ഞതായി റിപോർട്ടുകൾ. സ്വർണത്തിന് വില ഇതുപോലെ കുറയും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് മലയാളികൾ. 1 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് (ഏപ്രിൽ 17 ) ₹ 5,630 രൂപയും ഒരു പവൻ (8 ഗ്രാം) സ്വര്‍ണത്തിന് ₹ 44 ,040 രൂപയും ആണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം (ഏപ്രിൽ 16 ) 1 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് ₹ 5675 രൂപയും ഒരു പവൻ (8 ഗ്രാം) സ്വര്‍ണത്തിന് ₹45,040 രൂപയും ആയിരുന്നു.

22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വില : 1 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 17) ₹ 5630 രൂപ, ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 16 ) ₹ 5,675 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹ – 45 രൂപ. ഒരു പവൻ (8 ഗ്രാം) സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 17 ) ₹ 45 ,040 രൂപ, ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 16 ) ₹ 45 ,400 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹ – 360 രൂപ. 10 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 17 ) ₹ 56 ,300 രൂപ, ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 16) ₹ 56,750 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹ -450 രൂപ. 100 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 17 ) ₹ 5,63 ,000 രൂപ, ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 17 ) ₹ 5,67 ,000 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹ -4500 രൂപ.

24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വില : 1 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 17 ) ₹ 6142 രൂപ, ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 16 ) ₹ 6191 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹ – 49 രൂപ. ഒരു പവൻ (8 ഗ്രാം) സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 17 ) ₹ 49, 136 രൂപ, ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 16) ₹ 49,528 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹ – 392 രൂപ. 10 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 17 ) ₹ 61, 420 രൂപ, ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 16 ) ₹ 61 ,910 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹-490 രൂപ. 100 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 17 ) ₹ 6,14 ,200 രൂപ, ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 16 ) ₹ 6, 19, 100 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹ – 4900 രൂപ.

Rate this post