കേരളത്തിൽ ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു.. ഇന്നും വില കുറഞ്ഞതയാണ് റിപ്പോർട്ട്.!! | Today Gold Rate 24 April 2023

Gold Rate Today Kerala : Gold Rate in Kerala: സ്വർണ വില കുറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില കുറഞ്ഞു. . ചൂടുപിടിച്ച് സ്വർണ വില കൂടി വരുന്നതായാണ് കുറച്ചു ദിവങ്ങളായി നമ്മൾ കണ്ടു വരുന്നത്. സ്വർണത്തിന്റെ ഇപ്പോഴുള്ള രാജ്യാന്തര വില, ഡോളർ – രൂപ എന്നിവയുടെ വിനിമയ നിരക്ക്, ഇറക്കുമതി തീരുവ എന്നിവയെ ആധാരമാക്കിയാണ് നമ്മുടെ കേരള സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണയുടെ വില സാധാരണയായി നിർണയിക്കാറുള്ളത്. കുറച്ചു ദിവസമായി സ്വർണത്തിന് വില കൂടി വരുന്നത് ഏവരെയും വളരെയധികം ആശങ്കയിലാക്കിയിരിക്കുകയായിരിന്നു.

ഇന്ന് കേരളത്തിൽ സ്വർണ വിലകുറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്വർണ വില കൂടിയിരുന്നു . എന്നാൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില കുറഞ്ഞതായി റിപോർട്ടുകൾ. സ്വർണത്തിന് വില ഇതുപോലെ കുറയും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് മലയാളികൾ. 1 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് (ഏപ്രിൽ 24 ) ₹ 5,565 രൂപയും ഒരു പവൻ (8 ഗ്രാം) സ്വര്‍ണത്തിന് ₹ 44 ,520 രൂപയും ആണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം (ഏപ്രിൽ 23 ) 1 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് ₹ 5572 രൂപയും ഒരു പവൻ (8 ഗ്രാം) സ്വര്‍ണത്തിന് ₹44,576 രൂപയും ആയിരുന്നു.

22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വില : 1 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 24 ) ₹5,565 രൂപ, ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 23 ) ₹ 5572 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹ – 7 രൂപ. ഒരു പവൻ (8 ഗ്രാം) സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 24 ) ₹ 44 ,520 രൂപ, ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 23 ) ₹ 44 ,576 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹ – 56 രൂപ. 10 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 24 ) ₹ 55 ,650 രൂപ, ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 23) ₹ 55,720 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹ -70 രൂപ. 100 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 24 ) ₹ 5,56 ,500 രൂപ, ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 23 ) ₹ 5,57 ,000 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹ – 700 രൂപ.

24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വില : 1 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 24 ) ₹6071 രൂപ, ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 23) ₹ 6079 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹ – 8 രൂപ. ഒരു പവൻ (8 ഗ്രാം) സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 24 ) ₹ 48,568 രൂപ, ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 23 ) ₹ 48,632 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹ – 64 രൂപ. 10 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 24 ) ₹ 60, 710 രൂപ, ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 23 ) ₹ 60 ,790 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹- 80 രൂപ. 100 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 24 ) ₹ 6,07,100 രൂപ, ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 23 ) ₹ 6, 07,900 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹ -800 രൂപ.

Rate this post