കേരളത്തിൽ ഇന്ന് സ്വർണവില കുറഞ്ഞു; ഇതാണ് സ്വർണം വാങ്ങാൻ പറ്റിയ ശരിയായ സമയം.. ഇന്നത്തെ സ്വർണ വില അറിയാം.!! | kerala Today Gold Rate 28 April 2023

Gold Rate Today Kerala :സ്വർണ വില കുറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില കുറഞ്ഞു. . ചൂടുപിടിച്ച് സ്വർണ വില കൂടി വരുന്നതായാണ് കുറച്ചു ദിവങ്ങളായി നമ്മൾ കണ്ടു വരുന്നത്. സ്വർണത്തിന്റെ ഇപ്പോഴുള്ള രാജ്യാന്തര വില, ഡോളർ – രൂപ എന്നിവയുടെ വിനിമയ നിരക്ക്, ഇറക്കുമതി തീരുവ എന്നിവയെ ആധാരമാക്കിയാണ് നമ്മുടെ കേരള സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണയുടെ വില സാധാരണയായി നിർണയിക്കാറുള്ളത്. കുറച്ചു ദിവസമായി സ്വർണത്തിന് വില കൂടി വരുന്നത് ഏവരെയും വളരെയധികം ആശങ്കയിലാക്കിയിരിക്കുകയായിരിന്നു.

ഇന്ന് കേരളത്തിൽ സ്വർണ വിലകുറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്വർണ വില കൂടിയിരുന്നു . എന്നാൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില കുറഞ്ഞതായി റിപോർട്ടുകൾ. സ്വർണത്തിന് വില ഇതുപോലെ കുറയും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് മലയാളികൾ. 1 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് (ഏപ്രിൽ 28 ) ₹ 5575 രൂപയും ഒരു പവൻ (8 ഗ്രാം) സ്വര്‍ണത്തിന് ₹ 44 ,600 രൂപയും ആണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം (ഏപ്രിൽ 27 ) 1 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് ₹ 5595 രൂപയും ഒരു പവൻ (8 ഗ്രാം) സ്വര്‍ണത്തിന് ₹44,760 രൂപയും ആയിരുന്നു.

22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വില : 1 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 28 ) ₹ 5575 രൂപ, ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 27 ) ₹ 5595 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹ -20 രൂപ. ഒരു പവൻ (8 ഗ്രാം) സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 28 ) ₹ 44 ,600 രൂപ, ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 27 ) ₹ 44 ,760 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹ -160 രൂപ.10 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 28 ) ₹ 55,750 രൂപ, ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 27 ) ₹ 55,950 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹ -200 രൂപ. 100 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 28 ) ₹ 5,57 ,500 രൂപ, ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 27 ) ₹ 5,59 ,500 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹ -2000 രൂപ.

24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വില : 1 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 28 ) ₹ 6082 രൂപ, ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 27 ) ₹ 6104 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹ -22 രൂപ. ഒരു പവൻ (8 ഗ്രാം) സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 28 ) ₹ 48,656 രൂപ, ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 27 ) ₹ 48,832 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹ -176 രൂപ. 10 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 28 ) ₹ 60, 820 രൂപ, ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 27 ) ₹ 61 ,040 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹-220 രൂപ. 100 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 28 ) ₹ 6,08 ,000 രൂപ, ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 27 ) ₹ 6, 10, 100 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹ -2200 രൂപ.

Rate this post