സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില കൂടി; കുത്തനെ കയറി സ്വർണ വില.. ഇന്നത്തെ സ്വര്‍ണവില അറിയാം.!! | Gold Rate Today Kerala

Gold Rate Today Kerala : സ്വർണ വില കൂടി . സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില കൂടി . ചൂടുപിടിച്ച് സ്വർണ വില കൂടി വരുന്നതായാണ് കുറച്ചു ദിവങ്ങളായി നമ്മൾ കണ്ടു വരുന്നത്. സ്വർണത്തിന്റെ ഇപ്പോഴുള്ള രാജ്യാന്തര വില, ഡോളർ – രൂപ എന്നിവയുടെ വിനിമയ നിരക്ക്, ഇറക്കുമതി തീരുവ എന്നിവയെ ആധാരമാക്കിയാണ് നമ്മുടെ കേരള സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണയുടെ വില സാധാരണയായി നിർണയിക്കാറുള്ളത്. കുറച്ചു ദിവസമായി സ്വർണത്തിന് വില കൂടി വരുന്നത് ഏവരെയും വളരെയധികം ആശങ്കയിലാക്കിയിരിക്കുകയായിരിന്നു.

ഇന്ന് കേരളത്തിൽ സ്വർണ കൂടി . കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്വർണ വില കുറഞ്ഞിരിന്നു . എന്നാൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില റിപോർട്ടുകൾ. സ്വർണത്തിന് വില ഇതുപോലെ കുറയും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് മലയാളികൾ. 1 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് (ഏപ്രിൽ 19 ) ₹ 5,605 രൂപയും ഒരു പവൻ (8 ഗ്രാം) സ്വര്‍ണത്തിന് ₹ 44 ,840 രൂപയും ആണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം (ഏപ്രിൽ 18 ) 1 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് ₹ 5585 രൂപയും ഒരു പവൻ (8 ഗ്രാം) സ്വര്‍ണത്തിന് ₹44,680 രൂപയും ആയിരുന്നു.

22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വില : 1 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 19 ) ₹ 5605 രൂപ, ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 18) ₹ 5,585 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹ 20 രൂപ. ഒരു പവൻ (8 ഗ്രാം) സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 19 ) ₹ 44 ,840 രൂപ, ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 18 ) ₹ 44 ,680 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹160 രൂപ. 10 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 19 ) ₹ 56 ,050 രൂപ, ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 18) ₹ 55,850 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹ 200 രൂപ. 100 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 19 ) ₹ 5,60 ,500 രൂപ, ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 18 ) ₹ 5,58 ,500 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹ 2000 രൂപ.

24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വില : 1 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 19 ) ₹6115 രൂപ, ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 18 ) ₹ 6092 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹ 23 രൂപ. ഒരു പവൻ (8 ഗ്രാം) സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 19 ) ₹ 48,920 രൂപ, ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 18) ₹ 48,736 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹184 രൂപ. 10 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 19 ) ₹ 61, 150 രൂപ, ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 18 ) ₹ 60 ,920 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹230 രൂപ. 100 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 19 ) ₹ 6,11 ,500 രൂപ, ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 18 ) ₹ 6, 09, 200 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹2300 രൂപ.

Rate this post