ചൂടുപിടിച്ച് സ്വർണ വില കേരളത്തിൽ സ്വർണ വില വീണ്ടും കൂടി! പൊള്ളുന്ന ലോഹം ആയി സ്വർണം.!!| Gold Rate Today Kerala 20 May 2023

Gold Rate Today Kerala : കേരളത്തിൽ സ്വർണ വില വീണ്ടും കൂടി. മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഇടവേളക്ക് ശേഷം തിരികെ കയറി സ്വർണവില…സ്വർണത്തിന്റെ ഇപ്പോഴുള്ള രാജ്യാന്തര വില, ഡോളർ – രൂപ എന്നിവയുടെ വിനിമയ നിരക്ക്, ഇറക്കുമതി തീരുവ എന്നിവയെ ആധാരമാക്കിയാണ് നമ്മുടെ കേരള സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണയുടെ വില സാധാരണയായി നിർണയിക്കാറുള്ളത്. കുറച്ചു ദിവസമായി സ്വർണത്തിന് വില കൂടി വരുന്നത് ഏവരെയും വളരെയധികം ആശങ്കയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

ഇന്ന് കേരളത്തിൽ സ്വർണ വില കൂടിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്വർണ വില കുറഞ്ഞിരിന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില കൂടിരിക്കുകയാണ് റിപോർട്ടുകൾ. സ്വർണത്തിന് വില കുറയും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് മലയാളികൾ. 1 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് (ഏപ്രിൽ 20) ₹ 5,630 രൂപയും ഒരു പവൻ (8 ഗ്രാം) സ്വര്‍ണത്തിന് ₹ 45 ,040 രൂപയും ആണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം (ഏപ്രിൽ 19 ) 1 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് ₹ 5580 രൂപയും ഒരു പവൻ (8 ഗ്രാം) സ്വര്‍ണത്തിന് ₹44,640 രൂപയും ആയിരുന്നു.

22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വില : 1 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 20 ) ₹ 5630 രൂപ, ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 19 ) ₹ 5580 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹50 രൂപ. ഒരു പവൻ (8 ഗ്രാം) സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 20 ) ₹ 45 ,040 രൂപ, ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 19 ) ₹ 44 ,640 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹ 400 രൂപ. 10 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 20 ) ₹ 56 ,300 രൂപ, ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 19 ) ₹ 55 ,800 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹ 500 രൂപ. 100 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 20 ) ₹ 5,63,000 രൂപ, ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 19 ) ₹ 5,58 ,000 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹ 5000 രൂപ.

24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വില : 1 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 20 ) ₹ 6142 രൂപ, ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 19 ) ₹ 6087 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹ 55 രൂപ. ഒരു പവൻ (8 ഗ്രാം) സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 20 ) ₹ 49,136 രൂപ, ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 19 ) ₹ 48,696 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹ 440 രൂപ. 10 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 20 ) ₹ 61, 420 രൂപ, ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 19 ) ₹ 60,870 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹ 550 രൂപ. 100 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 20 ) ₹ 6,14,200 രൂപ, ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 19 ) ₹ 6, 08,700 വിലവ്യത്യാസം ₹ 5500

Rate this post