സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണ വില കുറഞ്ഞു! ഇന്ന് സ്വർണം വാങ്ങാം; ഇനി വീണ്ടും കൂടുമോ സ്വർണവില ?? | Gold Rate Today Kerala 13 April 2023

Gold Rate Today Kerala

Gold Rate Today Kerala : Gold Rate in Kerala: സ്വർണ വില കുറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില കുറഞ്ഞു. . ചൂടുപിടിച്ച് സ്വർണ വില കൂടി വരുന്നതായാണ് കുറച്ചു ദിവങ്ങളായി നമ്മൾ കണ്ടു വരുന്നത്. സ്വർണത്തിന്റെ ഇപ്പോഴുള്ള രാജ്യാന്തര വില, ഡോളർ – രൂപ എന്നിവയുടെ വിനിമയ നിരക്ക്, ഇറക്കുമതി തീരുവ എന്നിവയെ ആധാരമാക്കിയാണ് നമ്മുടെ കേരള സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണയുടെ വില സാധാരണയായി നിർണയിക്കാറുള്ളത്. കുറച്ചു ദിവസമായി സ്വർണത്തിന് വില കൂടി വരുന്നത് ഏവരെയും വളരെയധികം ആശങ്കയിലാക്കിയിരിക്കുകയായിരിന്നു.

ഇന്ന് കേരളത്തിൽ സ്വർണ വിലകുറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്വർണ വില കൂടിയിരുന്നു . എന്നാൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില കുറഞ്ഞതായി റിപോർട്ടുകൾ. സ്വർണത്തിന് വില ഇതുപോലെ കുറയും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് മലയാളികൾ. 1 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് (ഏപ്രിൽ 13 ) ₹ 5,610 രൂപയും ഒരു പവൻ (8 ഗ്രാം) സ്വര്‍ണത്തിന് ₹ 44 ,880 രൂപയും ആണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം (ഏപ്രിൽ 12 ) 1 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് ₹ 5610 രൂപയും ഒരു പവൻ (8 ഗ്രാം) സ്വര്‍ണത്തിന് ₹44,880 രൂപയും ആയിരുന്നു.

22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വില : 1 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 13 ) ₹ 5610 രൂപ, ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 12 ) ₹ 5,620 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹ -10 രൂപ. ഒരു പവൻ (8 ഗ്രാം) സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 13 ) ₹ 44 ,880 രൂപ, ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 12 ) ₹ 44 ,960 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹ -80 രൂപ. 10 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 13 ) ₹ 56 ,100 രൂപ, ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 12) ₹ 56,200 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹ -100 രൂപ. 100 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 13 ) ₹ 5,61 ,000 രൂപ, ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 12 ) ₹ 5,62 ,000 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹ -1000 രൂപ.

24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വില : 1 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 13 ) ₹6120 രൂപ, ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 12 ) ₹ 6131 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹ -11 രൂപ. ഒരു പവൻ (8 ഗ്രാം) സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 13 ) ₹ 48,960 രൂപ, ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 12) ₹ 49,048 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹ -88 രൂപ. 10 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 13 ) ₹ 61, 200 രൂപ, ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 12 ) ₹ 61 ,310 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹-110 രൂപ. 100 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 13 ) ₹ 6,12 ,000 രൂപ, ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 12 ) ₹ 6, 13, 100 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹ -1100 രൂപ.

Rate this post