സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില കുറഞ്ഞു! സ്വര്‍ണ വിലയിൽ ഇടിവ്; വീണ്ടും വില കുറയുമോ? | Gold Rate Today Kerala 12 May 2023

Gold Rate Today Kerala : സ്വർണ വില കുറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില കുറഞ്ഞു. . ചൂടുപിടിച്ച് സ്വർണ വില കൂടി വരുന്നതായാണ് കുറച്ചു ദിവങ്ങളായി നമ്മൾ കണ്ടു വരുന്നത്. സ്വർണത്തിന്റെ ഇപ്പോഴുള്ള രാജ്യാന്തര വില, ഡോളർ – രൂപ എന്നിവയുടെ വിനിമയ നിരക്ക്, ഇറക്കുമതി തീരുവ എന്നിവയെ ആധാരമാക്കിയാണ് നമ്മുടെ കേരള സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണയുടെ വില സാധാരണയായി നിർണയിക്കാറുള്ളത്. കുറച്ചു ദിവസമായി സ്വർണത്തിന് വില കൂടി വരുന്നത് ഏവരെയും വളരെയധികം ആശങ്കയിലാക്കിയിരിക്കുകയായിരിന്നു.

ഇന്ന് കേരളത്തിൽ സ്വർണ വിലകുറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്വർണ വില കൂടിയിരുന്നു . എന്നാൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില കുറഞ്ഞതായി റിപോർട്ടുകൾ. സ്വർണത്തിന് വില ഇതുപോലെ കുറയും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് മലയാളികൾ. 1 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് (ഏപ്രിൽ 12 ) ₹ 5,655 രൂപയും ഒരു പവൻ (8 ഗ്രാം) സ്വര്‍ണത്തിന് ₹ 45 ,240 രൂപയും ആണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം (ഏപ്രിൽ 11 ) 1 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് ₹ 5695 രൂപയും ഒരു പവൻ (8 ഗ്രാം) സ്വര്‍ണത്തിന് ₹45,560 രൂപയും ആയിരുന്നു.

22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വില : 1 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 12 ) ₹ 5655 രൂപ, ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 11 ) ₹ 5,695 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹ -40 രൂപ. ഒരു പവൻ (8 ഗ്രാം) സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 12 ) ₹ 45 ,240 രൂപ, ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 11 ) ₹ 45 ,560 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹ -320 രൂപ. 10 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 12 ) ₹ 56 ,550 രൂപ, ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 11) ₹ 56,950 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹ – 400 രൂപ. 100 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 12 ) ₹ 5,65 ,500 രൂപ, ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 11 ) ₹ 5,69 ,500 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹ -4000 രൂപ.

24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വില : 1 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 12 ) ₹ 6169 രൂപ, ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 11 ) ₹ 6213 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹ -44 രൂപ. ഒരു പവൻ (8 ഗ്രാം) സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 12 ) ₹ 49,352 രൂപ, ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 11 ) ₹ 49,704 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹ -352 രൂപ. 10 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 12 ) ₹ 61,690 രൂപ, ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 11 ) ₹ 62 , 130 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹-440 രൂപ. 100 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 12 ) ₹ 6,16 ,900 രൂപ, ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 11 ) ₹ 6, 21, 300 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹ -4400 രൂപ.

4/5 - (1 vote)