സ്വർണവിലയിൽ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല.!! ഇതാണോ സ്വർണം വാങ്ങാനുള്ള കറക്ട് സമയം?? സ്വർണ വില ആകെ മാറി.!! | Gold Rate Today Kerala 08 April 2023

Gold Rate Today Kerala : സ്വർണവിലയിൽ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല.!! . ചൂടുപിടിച്ച് സ്വർണ വില കൂടി വരുന്നതായാണ് കുറച്ചു ദിവങ്ങളായി നമ്മൾ കണ്ടു വരുന്നത്. സ്വർണത്തിന്റെ ഇപ്പോഴുള്ള രാജ്യാന്തര വില, ഡോളർ – രൂപ എന്നിവയുടെ വിനിമയ നിരക്ക്, ഇറക്കുമതി തീരുവ എന്നിവയെ ആധാരമാക്കിയാണ് നമ്മുടെ കേരള സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണയുടെ വില സാധാരണയായി നിർണയിക്കാറുള്ളത്. കുറച്ചു ദിവസമായി സ്വർണത്തിന് വില കൂടി വരുന്നത് ഏവരെയും വളരെയധികം ആശങ്കയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

സ്വർണവിലയിൽ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല.!! . കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്വർണ വില കുറഞ്ഞിരിന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല എന്നാണ് റിപോർട്ടുകൾ. സ്വർണത്തിന് വില കുറയും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് മലയാളികൾ. 1 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് (ഏപ്രിൽ 8 ) ₹ 5,580 രൂപയും ഒരു പവൻ (8 ഗ്രാം) സ്വര്‍ണത്തിന് ₹ 44 ,640 രൂപയും ആണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം (ഏപ്രിൽ 7 ) 1 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് ₹ 5580 രൂപയും ഒരു പവൻ (8 ഗ്രാം) സ്വര്‍ണത്തിന് ₹44,640 രൂപയും ആയിരുന്നു.

22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വില : 1 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 8 ) ₹ 5580 രൂപ, ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 7 ) ₹ 5,580 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹ 0 രൂപ. ഒരു പവൻ (8 ഗ്രാം) സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 8 ) ₹ 44 ,640 രൂപ, ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 7 ) ₹ 44 ,640 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹ 0 രൂപ. 10 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 8 ) ₹ 55 ,800 രൂപ, ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 7 ) ₹ 55 ,800 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹ 0 രൂപ. 100 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 8 ) ₹ 5,58 ,000 രൂപ, ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 7 ) ₹5,58 ,000 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹ 0 രൂപ.

24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വില : 1 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 8 ) ₹ 6087 രൂപ, ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 7 ) ₹ 6087 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹ 0 രൂപ. ഒരു പവൻ (8 ഗ്രാം) സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 8 ) ₹ 48,696 രൂപ, ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 7) ₹ 48,696 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹ 0 രൂപ. 10 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 8) ₹ 60, 870 രൂപ, ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 7) ₹ 60, 870 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹ 0 രൂപ. 100 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 8) ₹ 6,08 ,700 രൂപ, ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 7 ) ₹ 6,08 ,700 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹ 0 രൂപ.

Rate this post