3 ദിവസത്തിനു ശേഷം 35 രൂപ കുറഞ്ഞു..സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും ഇടിവ്..കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണ വില അറിയാം.!! | Gold Rate Today Kerala 06 April 2023

Gold Rate Today Kerala : കേരളത്തിൽ സ്വർണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു . സ്വർണ വില കൂടി വരുന്നതായാണ് കുറച്ചു ദിവങ്ങളായി നമ്മൾ കണ്ടു വരുന്നത്. സ്വർണത്തിന്റെ ഇപ്പോഴുള്ള രാജ്യാന്തര വില, ഡോളർ – രൂപ എന്നിവയുടെ വിനിമയ നിരക്ക്, ഇറക്കുമതി തീരുവ എന്നിവയെ ആധാരമാക്കിയാണ് നമ്മുടെ കേരള സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണയുടെ വില സാധാരണയായി നിർണയിക്കാറുള്ളത്. കുറച്ചു ദിവസമായി സ്വർണത്തിന് വില കൂടി വരുന്നത് ഏവരെയും വളരെയധികം ആശങ്കയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

ഇന്ന് കേരളത്തിൽ സ്വർണ വില കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് . കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്വർണ വില കൂടിയിരുന്നു . എന്നാൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില കൂടിരിക്കുകയാണ് റിപോർട്ടുകൾ. സ്വർണത്തിന് വില കുറയും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് മലയാളികൾ. 1 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് (ഏപ്രിൽ 6 ) ₹ 5,590 രൂപയും ഒരു പവൻ (8 ഗ്രാം) സ്വര്‍ണത്തിന് ₹ 44 ,720 രൂപയും ആണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം (ഏപ്രിൽ 5 ) 1 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് ₹ 5625 രൂപയും ഒരു പവൻ (8 ഗ്രാം) സ്വര്‍ണത്തിന് ₹45,000 രൂപയും ആയിരുന്നു.

22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വില : 1 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 6 ) ₹5590 രൂപ, ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 5) ₹ 5625 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹ -35 രൂപ. ഒരു പവൻ (8 ഗ്രാം) സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 6 ) ₹ 44 ,720 രൂപ, ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 5 ) ₹ 45 ,000 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹ -280 രൂപ. 10 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 6 ) ₹ 55 ,900 രൂപ, ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 5 ) ₹ 56 ,250 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹ -350 രൂപ. 100 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 6 ) ₹ 5,59 ,000 രൂപ, ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 5 ) ₹ 5,62 ,500 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹-3500 രൂപ.

24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വില : 1 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 6 ) ₹6098 രൂപ, ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 5 ) ₹ 6136 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹ -38 രൂപ. ഒരു പവൻ (8 ഗ്രാം) സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 6 ) ₹ 48,784 രൂപ, ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 5 ) ₹ 49,088 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹ -304 രൂപ. 10 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 6 ) ₹ 60, 980 രൂപ, ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 5 ) ₹ 61,360 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹ -380 രൂപ. 100 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 6 ) ₹ 6,09,800 രൂപ, ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 5 ) ₹ 6, 13, 600 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹-3800 രൂപ.

Rate this post