മെയ് മാസം തുടക്കം കൊള്ളാം; സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില കുറഞ്ഞു.. ഉടൻ വീണ്ടും ഉയർന്നേക്കാം.!! Gold Rate Today Kerala 01 May 2023

Gold Rate Today Kerala : സ്വർണ വില കുറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില കുറഞ്ഞു. . ചൂടുപിടിച്ച് സ്വർണ വില കൂടി വരുന്നതായാണ് കുറച്ചു ദിവങ്ങളായി നമ്മൾ കണ്ടു വരുന്നത്. സ്വർണത്തിന്റെ ഇപ്പോഴുള്ള രാജ്യാന്തര വില, ഡോളർ – രൂപ എന്നിവയുടെ വിനിമയ നിരക്ക്, ഇറക്കുമതി തീരുവ എന്നിവയെ ആധാരമാക്കിയാണ് നമ്മുടെ കേരള സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണയുടെ വില സാധാരണയായി നിർണയിക്കാറുള്ളത്. കുറച്ചു ദിവസമായി സ്വർണത്തിന് വില കൂടി വരുന്നത് ഏവരെയും വളരെയധികം ആശങ്കയിലാക്കിയിരിക്കുകയായിരിന്നു.

ഇന്ന് കേരളത്തിൽ സ്വർണ വിലകുറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്വർണ വില കൂടിയിരുന്നു . എന്നാൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില കുറഞ്ഞതായി റിപോർട്ടുകൾ. സ്വർണത്തിന് വില ഇതുപോലെ കുറയും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് മലയാളികൾ. 1 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് (ഏപ്രിൽ 1 ) ₹ 5570 രൂപയും ഒരു പവൻ (8 ഗ്രാം) സ്വര്‍ണത്തിന് ₹ 44 ,560 രൂപയും ആണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം (ഏപ്രിൽ 30 ) 1 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് ₹ 5585 രൂപയും ഒരു പവൻ (8 ഗ്രാം) സ്വര്‍ണത്തിന് ₹44,680 രൂപയും ആയിരുന്നു.

22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വില : 1 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 1 ) ₹ 5570 രൂപ, ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 30 ) ₹ 5,585 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹ -15 രൂപ. ഒരു പവൻ (8 ഗ്രാം) സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 1 ) ₹ 44 ,560 രൂപ, ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 30 ) ₹ 44 ,680 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹ – 120 രൂപ. 10 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 1 ) ₹ 55,700 രൂപ, ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 30 ) ₹ 55,850 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹ -150 രൂപ. 100 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 1 ) ₹ 5,57 ,000 രൂപ, ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 30 ) ₹ 5,58 ,000 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹ -1500 രൂപ.

24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വില : 1 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 1 ) ₹6076 രൂപ, ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 30 ) ₹ 6093 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹ -17 രൂപ. ഒരു പവൻ (8 ഗ്രാം) സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 1 ) ₹ 48,608 രൂപ, ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 30 ) ₹ 48,744 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹ – 136 രൂപ. 10 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 1 ) ₹ 60, 760 രൂപ, ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 30 ) ₹ 61 ,930 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹-170 രൂപ. 100 ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന് ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 1 ) ₹ 6,07 ,000 രൂപ, ഇന്നലെ (ഏപ്രിൽ 30 ) ₹ 6, 09, 100 രൂപ. വിലവ്യത്യാസം ₹ -1700 രൂപ.

Rate this post