വഴുതനയിൽ നിന്ന് തുടർച്ചയായി നാല് വർഷം വിളവ് കിട്ടാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി.. വഴുതന കുല കുത്തി പിടിക്കാൻ.!! | Brinjal Pruning Tips

കുറച്ചുപേരെങ്കിലും അവരവരുടെ കൃഷി തോട്ടങ്ങളിൽ വഴുതന തൈകൾ വച്ചു പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആണല്ലോ. വഴുതന തൈകൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രൂൺ ചെയ്യുന്നതിനെ ക്കുറിച്ച് നോക്കാം. ഈ രീതിയിലൂടെ നമുക്ക് ഏകദേശം നാല് വർഷത്തോളം തുടർച്ച യായി വഴുതന വിളവെടുപ്പ് നടത്താവുന്നതാണ്. റോളിനായി കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റു മ്പോൾ ചരിഞ്ഞ രീതിയിൽ വേണം കട്ട് ചെയ്തു എടുക്കാൻ. ഒറ്റ പ്രാവശ്യം തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത മാറ്റുകയും വേണം. കട്ട് ചെയ്ത

ഭാഗത്ത് പച്ചച്ചാണകമൊ പച്ചച്ചാണകം കിട്ടാത്തവർ ചുവട്ടിൽനിന്നും കുറച്ചു മണ്ണെടുത്തു പൊതിഞ്ഞ് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. എങ്ങനെ മുറിക്കുമ്പോൾ ചെടികളിൽ നിന്നും മുറിച്ച് ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു നീര് ഇറങ്ങി വരുന്നതായി കാണാം. ഈ നീരു വറ്റി പോകാതിരിക്കാൻ ആയിട്ടാണ് നാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. വഴുതന യുടെ ഓരോ ശാഖയിൽ നിന്നും കാ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ പ്രൂൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്.

ശാഖകളിലെ ഉണങ്ങി വരുന്ന ഇലകൾ കട്ട് ചെയ്തു മാറ്റി കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. വലുതായ ജോലിയിൽ നിന്നും കട്ട് ചെയ്ത് മാറുകയാണെങ്കിൽ മണ്ണിനെ പകരം ജീവാമൃതം തളിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്ത മായി വഴുതനയിൽ നിന്നും ചുണ്ടിലേക്ക് ആണ് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അഞ്ച് മുതൽ എട്ട് വർഷം വരെ നമുക്ക് വിളവെടുപ്പ് തുടർച്ചയായി നടത്താവുന്നതാണ്. ഒരു ചുണ്ടയിൽ

എത്ര ശാഖകളുണ്ട് ആ ശാഖ കളിലേക്ക് മുഴുവനും വഴുതനയുടെ പീസ്കൾ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത കൊടുക്കു കയാണെങ്കിൽ അതിലെല്ലാം അത് വഴുതന ആയി മാറുന്നതാണ്. വിശദമായി അറിയാനായി വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. Video Credits : Organic Keralam